ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2018-19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στη Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

        Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στη Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων  με έμφαση σε:

1.   Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση

2.   Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης 

 

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 3 εξάμηνα.

Περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση διαλέξεων, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, εργαστηριακή άσκηση ή άσκηση πεδίου και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές.  Επιπλέον, οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν το δικό τους φορητό υπολογιστή. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να συνεπικουρούν στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, πρακτική άσκηση), ύψους 1500,00 €.

Η συμμετοχή αυτή θα καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι  Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας και Περιβάλλοντος καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών, όπως Θετικών Επιστημών, Γεωπονίας, Δασολογίας, Υγείας, Πολυτεχνικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με εκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων (η βαρύτητα % του κάθε κριτηρίου σε παρένθεση):

 

 • Βαθμός πτυχίου (20%)
 • Βαθμός τριών προπτυχιακών μαθημάτων συναφών με την κατεύθυνση (10%)
 • Διπλωματική εργασία (20%)
 • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια (σχετικά με την κατεύθυνση) (15%)
 • Προσωπική συνέντευξη (35%)

 

 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το ΠΜΣ μπορούν να στείλουν e-mail στη διεύθυνση efatourou@bio.auth.gr με τίτλο δήλωση ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ «Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων» και την κατεύθυνση. Να δηλωθούν στο e-mail  το ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας,  Τμήμα προέλευσης και έτος λήψης Πτυχίου.

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας σε έντυπη μορφή:

 1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος) όπου δηλώνονται και οι λόγοι επιλογής του προγράμματος από τον υποψήφιο.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται να συνεπικουρούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (διαθέσιμη  στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
 3.  Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας -όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο- σε έντυπη μορφή (για μη συναφή αντικείμενα αρκεί μια περίληψή της)
 7. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης (επίπεδο Β2) της Αγγλικής γλώσσας (απλό αντίγραφο)
 8. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις
 9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε θετικά στην αξιολόγησή τους
 10. Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

 

       Σχετικές πληροφορίες δίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (efatourou@bio.auth.gr , info@bio.auth.gr). Οι ημερομηνίες έναρξης υποβολής αιτήσεων και λεπτομέρειες για την κατάθεση δικαιολογητικών θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την προθεσμία υποβολής αίτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος το επόμενο χρονικό διάστημα.