Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση

Η κατεύθυνση Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση απευθύνεται σε πτυχιούχους επιστημών της θάλασσας, βιολόγους, ιχθυολόγους, γεωπόνους (AEI) και τεχνολόγους ιχθυολόγους (TEI) και απόφοιτους άλλων συναφών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στοχεύει στη δημιουργία επιστημονικού δυναμικού με σύγχρονες γνώσεις υψηλού επιπέδου και δεξιότητες εργαστηρίου και πεδίου που θα στελεχώσει τα ερευνητικά ιδρύματα αλλά θα μπορεί και να εκπονεί διαχειριστικά σχέδια και μελέτες στην αλιευτική βιολογία και διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων.​