Δίδακτρα

Προβλέπεται καταβολή διδάκτρων ύψους 2000 €, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.