ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ¨ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ¨ 2018-19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμογές στη Βιολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές στη Βιολογία» στις εξής κατευθύνσεις:

 1. Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική
 2. Βιοτεχνολογία-Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων 
 3. Γενετική και Βιοτεχνολογία στις Υδατοκαλλιέργειες

 

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι 3 εξάμηνα (90 ECTS). Περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση διαλέξεων, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, εργαστηριακή άσκηση ή άσκηση πεδίου και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές ανάλογα με την κατεύθυνση.  Κατά τη διαδικασία εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συνεπικουρούν στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος με πίστωση αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, πρακτική άσκηση), ύψους 4500,00 €.  Η συμμετοχή αυτή θα καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών με τη Βιολογία επιστημών της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με εκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων (η βαρύτητα % του κάθε κριτηρίου σε παρένθεση):

 

 • Βαθμός πτυχίου (20%)
 • Βαθμός τριών προπτυχιακών μαθημάτων συναφών με την κατεύθυνση (10%)
 • Συναφής με την κατεύθυνση διπλωματική εργασία (20%)
 • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια (σχετικά με την κατεύθυνση) (15%)
 • Προσωπική συνέντευξη (35%)

 

 

     Η προκήρυξη του Π.Μ.Σ  αναμένεται σύντομα

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μετά την προκήρυξη του προγράμματος και το αργότερο μέχρι και τη 26η Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις (efatourou@bio.auth.gr  ή  info@bio.auth.gr)

.

 1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος) όπου δηλώνονται και οι λόγοι επιλογής του προγράμματος από τον υποψήφιο.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται να συνεπικουρούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (διαθέσιμη  στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
 3.  Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας -όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο- σε έντυπη μορφή (για μη συναφή αντικείμενα αρκεί μια περίληψή της)
 7. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης (επίπεδο Β2) της Αγγλικής γλώσσας (απλό αντίγραφο)
 8. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις
 9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε θετικά στην αξιολόγησή τους
 10. Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

 

Η συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 24.09.18 και 25.09.18.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ελέγχουν την ιστοσελίδα του Τμήματος (www.bio.auth.gr) και του προγράμματος (app.bio.auth.gr) για την προκήρυξη,

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Α. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τηλ.: 2310-998260, efatourou@bio.auth.gr (κ. Φατούρου Ειρήνη)

Β. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας: www.bio.auth.gr

Γ. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: app.bio.auth.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΑΙΤΗΣΗ365.28 KB