Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων

Περιγραφή

Περιγράφονται τα κυριότερα προβλήματα και οι αιτίες υποβάθμισης των υδάτινων οικοσυστημάτων, εξετάζονται τα απειλούμενα είδη και αναλύονται οι οδηγίες για τα εσωτερικά νερά και τη θαλάσσια στρατηγική στο πλαίσιο της οικοσυστημικής διαχείρισης.

 

Περιεχόμενο διαλέξεων

Θεωρία των διαταραχών – Ευτροφισμός – Επίδραση της ρύπανσης – Αρχές τοξικολογίας – Επίδραση υδατοκαλλιεργειών σε υδάτινα οικοσυστήματα – Ανακύκλωση νερού και επεξεργασία υγρών αποβλήτων – Διαχείριση επιφανειακών υδάτων – Απειλούμενα είδη –Προστατευόμενες περιοχές – Οδηγία για τα νερά και τη θαλάσσια στρατηγική – Οικοσυστημική διαχείριση – Δείκτες ιχθυοπανίδας.

 

Στόχοι

Απόκτηση γνώσεων για τα κύρια προβλήματα υποβάθμισης των υδάτινων οικοσυστημάτων (ρύπανση, ευτροφισμός, μόλυνση, υπεραλίευση), τη διαχείριση και την προστασία τους. Κατανόηση της σχετικής νομοθεσίας και της εφαρμογής των Οδηγιών στα ελληνικά οικοσυστήματα.

 

Δεξιότητες

Ικανότητα ανάλυσης και διαχείρισης των προβλημάτων που αφορούν στην αντιμετώπιση διαταραχών των υδάτινων οικοσυστημάτων.

 

ECTS: 6

 

Συντονιστές

Μπόμπορη Δήμητρα, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ (bobori@bio.auth.gr)

Γκάνιας Κωνσταντίνος, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ (kganias@bio.auth.gr)