Βιολογία και εκτίμηση ιχθυαποθεμάτων

Περιγραφή

Περιλαμβάνει τα βιολογικά χαρακτηριστικά των ιχθυαποθεμάτων και τον τρόπο υπολογισμού των κυριότερων παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της αφθονίας και βιομάζας των αποθεμάτων καθώς επίσης και οικολογικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της επίδρασης της αλιείας στο οικοσύστημα.

 

Περιεχόμενο διαλέξεων

Δυναμική ιχθυαποθεμάτων (ηλικία, αύξηση, αναπαραγωγή, νεοσυλλογή, θνησιμότητα) – Αβγά και ιχθυονύμφες – Τροφοδυναμικοί δείκτες – Οικολογία της διατροφής και φυσιολογία θρέψης – Μεταναστεύσεις ειδών – Μέθοδοι εκτίμησης αποθεμάτων (αλιευτικά δεδομένα, παραγωγή αβγών, ηχοβολιστικά) – Αποτύπωση ενδιαιτήματος – Κλιματική αλλαγή – Πληθυσμιακή γενετική και φυλογεωγραφία.

 

Στόχοι

Γνώση των βιολογικών χαρακτηριστικών και της δυναμικής των αποθεμάτων και των παραμέτρων που τα επηρεάζουν. Απόκτηση γνώσεων και κατανόηση της σημασίας της εκτίμησης των αποθεμάτων σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.   

 

Δεξιότητες

Εκτίμηση πληθυσμιακών παραμέτρων με στατιστικά και αλιευτικά προγράμματα. Εκτίμηση βιομάζας και αλιευτικής θνησιμότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Υπολογισμός τροφικού επιπέδου

 

ECTS: 6

 

Συντονιστές

Γκάνιας Κωνσταντίνος, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ (kganias@bio.auth.gr)

Τσίκληρας Αθανάσιος, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ (atsik@bio.auth.gr)