Υδάτινο περιβάλλον και οργανισμοί

Περιγραφή

Περιλαμβάνει τις γεωλογικές, φυσικές και χημικές διεργασίες που συμβαίνουν στα υδάτινα οικοσυστήματα και την επίδρασή τους στους οργανισμούς που διαβιούν σε αυτά. Περιγράφονται οι υδρόβιοι οργανισμοί και αναλύεται η δομή και λειτουργία των υδάτινων οικοσυστημάτων.

 

Περιεχόμενο διαλέξεων

Γεωλογική, φυσική, χημική και δορυφορική Ωκεανογραφία – Αβιοτικό περιβάλλον σε εσωτερικά νερά – Φυτοπλαγκτό και βακτηριοπλαγκτό – Φυτοβένθος – Ζωοπλαγκτό – Ζωοβένθος – Ψάρια – Θαλάσσια πτηνά – Θαλάσσια θηλαστικά και ερπετά – Αναγνώριση υδρόβιων οργανισμών.

 

Στόχοι

Γνώση των υδρόβιων οργανισμών. Κατανόηση των βιολογικών γεωλογικών, φυσικών, χημικών διεργασιών που συμβαίνουν στα υδάτινα οικοσυστήματα. Απόκτηση γνώσεων για τη βιοποικιλότητα, τη δομή και λειτουργία των υδάτινων οικοσυστημάτων.

 

Δεξιότητες

Δυνατότητα ταυτοποίησης των σημαντικότερων υδρόβιων οργανισμών σε όλα τα ταξινομικά επίπεδα με χρήση κατάλληλων εργαλείων ταξινόμησης.

 

ECTS: 4

 

Συντονιστές

Μιχαλούδη Ευαγγελία, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ (tholi@bio.auth.gr)

Τσίκληρας Αθανάσιος, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ (atsik@bio.auth.gr)